Facility Hours
Монгол улсад аялал жуулчлалын салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй мэргэжлийн холбоодын чадавхийг дээшлүүлэх
Public Traffic
Аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэхэд нөлөөлөх шинэчлэл, өөрчлөлтийг төрийн бодлогод тусгуулах
Job Listings

Уялдаа холбоог сайжруулна

Мэргэжлийн холбоодын хамтын ажиллагаа, уялдаа холбоог сайжруулж, хууль эрх зүйн орчинг бүрдүүлнэ
Park and Recreations
Мэргэжлийн холбоодын хууль ёсны бөгөөд нийтлэг эрх ашиг, сонирхлыг хамгаална
Close Search Window